和朱翰林未央早朝

高閣纔開夜漏乾,
九天宮闕悄輕寒
雲開瑞日乾坤曉,
春布皇仁雨露寬
董賈彬彬揚殿陛,
夔龍楚楚集朝端
華袍忝綴群公後,
願罄涓埃效一官。

 

Hoạ Chu hàn lâm “Vị ương tảo triều”

Cao các tài khai dạ lậu can,
Cửu thiên cung khuyết tiễu khinh hàn.
Vân khai thuỵ nhật càn khôn hiểu,
Xuân bố hoàng nhân vũ lộ khoan.
Đổng, Giả bân bân dương điện bệ,
Quỳ, Long sở sở tập triều đoan.
Hoa bào thiểm chuế quần công hậu,
Nguyệt khánh quyên ai hiệu nhất quan.

 

Dịch nghĩa

Gác cao vừa mở, đồng hồ nước qua đêm đã cạn,
Cung khuyết chín tầng khí trời lành lạnh.
Mây mở ngày lành, bầu trời hửng sáng,
Xuân gieo đức vua, mưa móc rộng khắp.
Họ Đổng, họ Giả tài năng, được nêu nơi điện bệ,
Ông Quỳ, ông Long uy nghi, đầu mối chốn triều đình.
Tự thẹn mang áo bào đẹp đứng sau các ngài,
Nguyện dốc tài mọn làm hết chức vụ của mình.


Vị Ương: tên điện trong hệ thống cung thất thời Tây Hán tại Trường An, Trung Quốc.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Gác tía đồng hồ giọt cạn giòng,
Khí đà lành lạnh thấu hoàng cung.
Đất trời mây rạng mừng ngày tốt,
Mưa móc xuân về tưới thánh công.
Dưới điện dập dìu tài Đổng, Giả,
Trong triều rực rỡ vẻ Quì, Long.
Thẹn mình cũng dự hàng trâm hốt,
Nguyện gắng công lao khỏi phụ lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Giọt cạn đồng hồ ngày mới sang
Trên mây cung khuyết lặng yên hàn
Ngày lành mây vén trời hừng sáng
Mưa móc vua nhân trải ngập tràn
Đổng, Giả tài cao nêu bệ điện
Quỳ, Long trụ cột Thuấn triều ban
Thẹn mình đứng sau hàng khanh tướng
Nguyện hiến tài hèn vẹn chức quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác cao vừa mở đêm vừa tàn,
Cung khuyết chín tầng khí lạnh tan.
Mây mở ngày lành trời hửng sáng,
Vua gieo mưa móc khắp thôn làng.
Tài năng Đổng, Giả nêu cung khuyết,
Trụ cột Quỳ, Long chốn triều đình.
Khanh tướng thẹn mình hàng thua sút,
Tài hèn nguyện dốc hết công mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời