Hoa đào của tuổi mộng mơ
Hoa đào vẫn nở bây giờ của ai
Lá buồn thu rụng hôm mai
Vàng hoe thu đứng bên ngoài đợi trông


Nguồn: Vô tình, NXB Hội nhà văn, 2007