Yên Bái đầu rơi một sớm nào.
Lòng son ngời sáng với trăng sao…
Vì dân dựng Đảng, ôi xương trắng,
Vì nước ra công, hỡi máu đào!
Cách mệnh chưa thành! Sông núi khóc,
Tài mưu sớm thác! Gió mưa gào.
Hai mươi tám tuổi ‘’thành nhân ấy’’,
Trang sử ngàn thu đã bước vào.