Gió mưa chẳng ngại bụi trần quen
Ðời chẳng ai mà chẳng biết tên
Quái nhỉ! không từ loài cỏ lạ
Che đầu ai cũng đội lên trên