Mười năm mới lại buổi hàn huyên
Gặp gỡ chia tay chuyện tự nhiên
Làm khách sông Hương nay một dịp
Đề thơ núi Thuý đã đôi phiên
Cánh hồng vui thú trời mây tít
Cò vạc thư nhàn sóng nước bên
Cùng với vương tôn say tuý luý
Thơ dù một chữ cũng là duyên