Xa ngại nhau chi mấy dặm trường,
Gió mưa thêm chạnh tiết trùng dương.
Hoa lau trỗ bạc đầu phơi tuyết,
Đoá cúc phai vàng mặt giãi sương.
Trăm giận nghìn thương câu cảm tác,
Một say mười tỉnh chén tha hương.
Non Hồng thử dạo lên cho đến,
Bẻ nhánh thù du giữ lấy hương.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007