Ðộng lòng thương xót hỡi hoa ơi
Xuân sống hồ Dao phải số trời
Cùng với hàng mai hòn giả cảnh
Bao năm lạc lối chốn trần ai