Hoa cười bên lá cuống không bày
Chỉ nở canh khuya cảnh lạ thay
Có phải hoa quỳnh hay cảnh mộng
Lời mơ trong mộng mộng ngây ngây