Ðẹp hòn non bộ với hàng mai
Quý phái nào hơn một đoá nầy
Không ở vườn hoa theo lệnh chúa
Ðêm khuya khoe sắc cớ nào đây