Lá bày cuống giấu lạ lùng thay
Trồng lúc nào nơi nóng nực này
Hoa chỉ nở cười khi tối đến
Không khoe hương sắc sáng ban mai