Ðầu núi mai đông rộn nở chờ
Gió xuân thoang thoảng dậy hồn thơ
Ngàn mây trôi hướng Giang Nam ngóng
Bóng nhạn bay từ Kế Bắc qua
Mừng biết ông tài nhiều tuyệt tác
Nực cười ta rỗi chỉ say sưa
Xun xoe áo mão thêm vô ích
Học phú Thôi Huy học được chưa