Trời cho trận bão tiết thu thâm,
Phan Thiết là nơi cận hải tầm.
Chài lưới chạnh thương dây thủy quốc,
Bút nghiêng gây nhớ bạn Quỳnh Lâm.
Thoảng nghe chừng lắm cơn phiêu bạt,
Chưa rõ bao nhiêu chốn lục trầm.
Nhờ cụ Phú Khê cho lão biết,
Gió quang mây tạnh sẽ vào thăm.