奉和元日應制(蒸嘗俎豆日拳拳)

蒸嘗俎豆日拳拳,
子孝臣忠永不愆。
樂奏簫韶欽帝舜,
禮隆尊廟頌文宣。
維持道在綱常者,
參贊功成位育焉。
第一春朝第一事,
九重一筆紀春先。

 

Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Chưng thường trở đậu nhật quyền quyền)

Chưng thường trở đậu nhật quyền quyền,
Tử hiếu thần trung vĩnh bất khiên.
Nhạc tấu tiêu thiều khâm đế Thuấn,
Lễ long tôn miếu tụng Văn Tuyên.
Duy trì đạo tại cương thường giả,
Tham tán công thành vị dục yên.
Ðệ nhất xuân triêu đệ nhất sự,
Cửu trùng nhất bút kỷ xuân tiên.

 

Dịch nghĩa

Ngày ngày chăm lo chuyện thờ cúng
Giữ đúng không sai chuyện con hiếu tôi trung
Trỗi nhạc thổi sáo cung kính vua Thuấn
Dựng miếu làm lễ long trọng thờ đức Khổng Tử
Gìn giữ được là nhờ giếng mối cương thường
Giúp ích được là do chuyện dạy dỗ và học hỏi
Ngày đầu xuân việc trước hết
Làm bài thơ kính dâng đức vua


Lời dẫn: "Khải Ðịnh tứ niên Kỷ Mùi nguyên đán. Binh bộ Viên ngoại lang" 啟定四年己未元旦。兵部員外郎 (Tết nguyên đán năm Kỷ Mùi (1919) đời Khải Ðịnh năm thứ 4. Thơ làm trong thời kỳ làm quan chức Ngoại lang ở bộ binh).

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, Triệu Xuân sưu tầm và biên soạn, NXB Văn học, 2008

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tháng ngày thờ phụng chuyện chăm lo
Con hiếu tôi trung mãi dặn dò
Nhạc kính Thuấn vang kèn thổi lớn
Miếu thờ Khổng dựng lễ làm to
Giữ gìn nhờ được giềng cùng mối
Giúp ích do vì dạy với tu
Sáng sớm đầu xuân khai bút hoạ
Kính dâng Thánh Thượng một bài thơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chăm chỉ ngày ngày chuyện cúng thờ,
Tôi trung con hiếu phải chăm lo.
Nhạc vang kính Thuấn thổi kèn sáo,
Lễ miếu Khổng Tử thờ thật to
Giềng mối cương thường nhờ giữ được,
Phụng thờ giúp ích dạy cùng tu.
Đầu xuân việc trước là khai bút,
Dâng kính đức vua một tứ thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời