Phong trào tới tấp từ bên ngoài
Chiến Quốc Xuân Thu ấy một thời
Ngoài cuộc vương tôn ôm gối mộng
Trên non tể tướng cụng ly chơi
Ngày càng thọ tuổi thân thường mạnh
Hương thoảng đào tiên tiệc sắp mời
Ðây Lộc Minh đình thường đến ở
Hướng dương hoa nở cạnh Bồng Lai

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê