Cửa Tề kèn trống ai thèm hỏi
Thổi sáo chợ Ngô có kẻ thăm
Kèn sáo cho dù hay hoặc dở
Hoạch tìm phương kế sớm lo chăm

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê