Ngư:
Trải tuần giang không giàn trên mặt nước
Xe lội nước không vượt giữa dòng khơi
Gió quang mây tạnh tốt trời
Ông ngư bủa lưới giăng chài Tự do

Tiều:
Đã bấy nhiêu thu, bạn tiều phu gác búa
Nay lại mài, lại dũa, lại Tự do đem múa giữa rừng cây
Mặc dầu Nam Bắc Đông Tây
Không ai bố ráp như ngày loạn ly

Canh:
Lúa đến mùa đã Tự do cắt hái
Giữa cánh đồng qua lại thung dung
Nay đà miễn lệ tập trung
Bảo vệ binh trông thấy cũng không đón chào

Mục:
Kể từ ngày Đông Dương đình chiến
Bắc Nam đều phẳng lặng tiếng ca nông
Tự do trâu thả giữa đồng
Nghêu ngao tiếng hát mục đồng dễ nghe


Nhâm Ngọ, 1954

Trong mỗi khổ đều có hai chữ Tự do

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005