Mười năm trước dạo đầm Ô Long
Bạch Mã nay leo mới tới cùng
Tay với ngang qua trời đã chắn
Non cao bé tít đất xa trông
Dễ thành thơ vịnh hoa đơm tuyết
Khó vẽ lầu cao khói toả lồng
Khách có vương tôn ai hỏi chủ
Chơi non châm rượu bạn quần hồng