Bạn xưa lễ thọ sáu mươi xuân
Mời tiệc sư đây bậc sĩ thần
Thời trẻ cùng trường nhiều kẻ giỏi
Tuổi già thành đạt mấy người thân
Giở tờ lá bối tin trời Phật
Chưa khoác cà sa sợ bụi trần
Non nước nên thơ đêm hội ngộ
Trăng tròn vằng vặc chiếu ngang chân