Chùa vườn An Lạc chốn tu thân
Cảnh vật nên thơ rửa bụi trần
Ðây chốn danh lam ai hỏi chủ
Chùa tăng là cũng bậc triều thần