Nấp bóng non Bình chốn lặng yên
Ðến thăm thử hỏi chủ nhân xem
Thân làm quan lớn tâm là Phật
Kinh tế lo ngày kinh tụng đêm

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê