Khó thêm tóc bạc giữa đường đời
Mơ bướm Trang Sinh mộng thật rồi
Khóc bạn nay như lo phận số
Cúng ta sẽ được có là ai
Tây Phương chẳng hiểu Di Ðà ý
Cuộc sống chỉ là khách viếng chơi
Chết mất sống còn rơi nước mắt
Vì đâu Phật dạy chuyện luân hồi