Quan Hậu quân Võ Tánh

Thương hại sinh linh phải liều mình một thác
Tro lầu Bát giác, có bia tạc, có thanh giản lưu truyền
Trông lên hòn tháp Cánh Tiên
Nhớ ơn quan Hậu thủ thiềng ba năm

Quan Tả quân Lê Văn Duyệt

Trăm trận gian quan là trang danh tướng
Trung can nghĩa khí, là vị danh hiền
Hương hoa lễ bạc đừng quên
Đi ngang Gia Định viếng đền Tả quân

Quan Tổng trấn Phan Thanh Giản

Trong trấn Nam kỳ gặp thời nguy thế biến
Trung can kinh tiết, thành diệt thân vong
Chức Kinh lược chẳng xiêu lòng
Cụ Phan Thanh Giản là ông tôi hiền

Văn hào Trương Vĩnh Ký

Đạo đức văn chương là ông Trương Vĩnh Ký
Có tân thơ, có báo chí, có tự vị rõ ràng
Thanh danh rạng giữa dinh hoàn
Học xưa biết trước chỉ đàng cho hậu sinh