Ý thơ bàng bạc bài "Khuê oán"
Ngọc giọt thành thơ thuở Tống Ðường
Thơ toả trà thơm hương thấm giấy
Thi ông thi bá có ai thương