Ba mươi năm lịch lãm gần xa
Tiến chức thăng quan thanh thản qua
Ðình dựng non xuân nhàn một lão
Bia truyền núi Nghiễn tiếng danh gia
Đào ông tiệc đặt mời ba dãy
Lưu lão thơ ngâm nổi nhất nhà
Mừng thọ nhà nhiều quan tước lớn
Ơn trời phúc hưởng tuổi hưu già