Gió mưa lỡ chuyến thuyền thăm bạn
Thu rộn rào hoa nở cánh vàng
Ðến chốn đề thơ thương nhớ mãi
Hành Sơn nghìn kiếp đá trơ gan