Hầu chầu quan lớn áo hồng tươi
Cờ kiếm hai Phan trấn xứ người
Sống cõi trần ai không mấy kẻ
Lo đời thiên hạ có thua ai
Tà bay áo nhẹ thư nhàn bước
Nước biếc non xanh hứng thú chơi
Lo chuyện việc quan tài bậc nhất
Là ông Phật sống mẹ hiền vui