Mộng người hiền cũ cảnh thanh cao
Ta cũng thư nhàn thú biết bao
Bẻ lấy cành hoa dâng Nguyễn lão
Ðầu xuân thơ rượu hát mừng chào