Danh sĩ danh khoa lại thượng lưu
Làm quan tiếng nổi ba mươi thu
Vì yêu tuổi hạc không lời dối
Đã nghiệm căn cơ nên cáo hưu
Trong lớp quan quyền nhiều mặt mới
Giữa hàng quan lại lắm đa mưu
Nể anh theo bước người về ẩn
Ta bước lên lầu hát với nhau