Xưa thành vua náu nay dâu trồng
Ðường đến Cầu sơn dốc quẹo cong
Nay ngược về rừng xe vút chạy
Xưa đi giữ nước kiệu long đong
Cây trồng công uổng ai dâng kế
Áo khoác tình vương khách chạnh lòng
Vãng bước nơi đây thêm một dịp
Ðài hoang chiều nắng nhớ cùng mong