Thanh thản thiền môn tự tại lòng
Tâm là Phật tử cốt tiên rồng
Dấu tên ẩn dật lòng không lụy
Như họa đề thơ bút thần thông
Sớm tối kệ kinh đây Lục tổ
Tới lui đàm đạo có vương ông
Với người cửa Phật cùng làm bạn
Tên khắc trên bia duyên phải không

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê