Núi xanh biêng biếc dãy Hồng sơn
Phủ lớn thêm người lắm phúc ơn
Trời đất chan hoà mưa gió thuận
Tôi thần lòng tựa ngọc hồ yên
Ðón mừng quan lớn đào hoa rộn
Lưu luyến thi ông liễu rũ buồn
Vui chuyện thăng quan sầu tiễn biệt
Đèo Ngang nhạc dội tiếng huyên thuyên