Năm xưa danh lợi chẳng ham cầu
Nay ngại lo gì đến chuyện hưu
Nước thánh thấm nhuần xuân trẻ mãi
Cầu Lam trắc trở lối còn sâu
Mắt nhìn chim phượng ca hôm sớm
Hồn gửi đàn âu lội bến đầu
Còn nợ nần thơ bè bạn hỏi
Đắn đo mấy chữ mãi lo rầu