Phải khách Đâu Mâu thú trẩy chèo
Chức cao quyền trọng khó ai theo
Tam Phong nhàn ngắm loài hoa cỏ
Ngũ Phụng mơ tìm tiếng sáo tiêu
Tướng sĩ vui cùng đời trấn thú
Quận thành buồn tiễn bậc quan liêu
Hương giang bầu rượu say trăng nước
Thêm một tao ông dạo bến chiều