Hương hoa cỏ lạ thơm non Thuý
Nhung nhớ về đâu tỏ nỗi lòng
Mộng ngắm mai gầy về Kế Bắc
Nhàn xem cúc ngát đến rào đông
Lo tròn lễ lạt không quên nếp
Bàn chuyện văn chương chẳng ngại ngùng
Nay gặp trời Nam thời thịnh trị
Phượng hoàng già đậu gốc ngô đồng