Gió đưa mấy lượt đẩy lông hồng
Khiêm nhượng tôi đây hiểu ý ông
Tuổi hạc lui về lòng đã quyết
Đỉnh chung hiển đạt ý vua trông
Mãi thêm tóc trắng thêm mắt biếc
Cứ thích văn thơ thích rượu nồng
Vườn tược đời hưu dù chẳng được
Sống như chim sẻ phượng hoàng mong