Vạc cò thư thả kháo nhau thường
Sao phải chờ đêm mới điểm trang
Vườn tược thơm tho mùi rượu đổ
Hàm Ðan thấm thía giấc mơ tan
Thu sang dừng ngắm Dao Ðài nguyệt
Xuân muộn tìm trông Thượng Uyển hương
Nữ sĩ hôm nay vui gặp gỡ
Chồng thơ hạnh ngộ chất đầy rương