Về ẩn đã năm trôi
Tre non mọc rậm rồi
Sức dù lo xới đắp
Công phải đợi ơn trời
Bệnh tránh chăm thân thể
Ơn trên phó mạng đời
Sang giàu hay khó cực
Ðậm nhạt đã quên mùi