1
Trầu chợ Dinh ăn với cau mình chợ Phổ
Non vôi cũng đỏ, thiếu vỏ cũng ngon
Hột thơm mà xác cũng dòn
Được tiếng khen đà phải, dậy tiếng đồn không sai

2
Xuống cửa Thuận An, em đi ngang làng Nam Phổ
Lắm vườn cau mới lổ, vườn lại trổ nên bông
Le the cánh phụng đuôi rồng
Quen sương dạn gió họ khéo trồng lắm anh ơi


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005