Rào đông mồng chín hoa vừa nở
Bóng xế chim đơn khói toả mờ
Chẳng muốn làm thơ bên núi Ngự
Tìm nhau phổ nhạc chốn làng thơ
Nàng Vi điệu gấp hoài đàn hát
Quan lớn lòng nao mãi mộng mơ
Chủ sở phong lưu chiêu đãi khách
Chè thơm mùi quýt rót trông chờ