Mây cuộn đầu non gió thổi ào
Sóng đầu gành cũng dợn lao xao
Cọp sa xuống hố khôn vùng vẫy
Sứa nhảy qua đăng khéo lộn nhào
Rắn nước lội sau, trùn lội trước
Ngỗng trời bay thấp, vịt bay cao
Trai cò vật lộn đương hăm hở
Tay lưới ông Ngư bỗng lọt vào


(69 tuổi)

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)