Thế giới ba nghìn vậy ở đâu?
Hoạ đồ trông thấy chỉ năm châu.
Gió mây xáo lộn tuồng thiên diễn,
Sông núi in nguy quả địa cầu.
Nước biển no lòng con chuột lúi,
Cây rừng dựa tổ cái chim sâu.
Có chi chi cũng quyền ông Tạo,
Ai dại chi mà khóc bể dâu!


1940

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990