Tiêu khiển đầu giường mấy quyển thơ
Nhớ thương bạn cũ mộng hồn mơ
Tức không cánh chắp bay mây tít
Hận phải bầu con tát biển mờ
Xa tục cúi lòn vì đấu gạo
Thư nhàn thêu chuyện để say sưa
Lão quê chùa núi thầy còn hỏi
Cứ chuyện huyên thuyên sáng đến trưa