Phòng the nàng hiểu nỗi buồn dâng
Bao chuyện tài danh ta thẹn xưng
Sao tả hết lòng chân thật được
Chỉ còn ngâm mãi điệu Thiếu Lăng