Ðọc thơ thấm rõ nỗi lòng nàng
Có nhạc Tương Như cũng chẳng màng
Kẻ mọn này mong cùng gặp gỡ
Ðiệu xưa lời mới nhất thi đàn