Cũng cùng thi đỗ chẳng cùng khoa
Học rộng nên thành cổ học gia
Hóng mát nhớ chăng bên Việt Hải
Ngâm tràn uống cạn hát vang xa