Lầu thơ vọng cảnh nhớ người thơ
Giường chiếu đầy bay đẫm bụi mờ
Muốn học Tử Du về đất Diệm
Chuyện đời chuyện thật với chuyện mơ