Thành Sen mong đợi hái sen chơi
Hai bạn Trang, Tiên có cả hai
Ðủ mặt tao nhân cùng chủ khách
Thơ đề trà nhắm cũng như ai