Lạnh về đàn nhạn vút trời xanh
Thu muộn vàng trông ngập lá cành
Nhớ thuở hoạ thơ đình hóng mát
Gió chiều rào rạt lệ rơi nhanh