Nồng nực ngày hè đằng đẵng trôi
Hai mươi năm trước đến đây chơi
Hãi kinh như gạo quăng biển rộng
Bù có ly đầy say nắng rơi
Lầu đấy bãi dài bờ phẳng lặng
Người xưa quán cũ nước trùng khơi
Thương thay đá cuội buồn không nói
Khách dạo qua đường dạ tả tơi