Chiều thăm cảnh Phật chốn đồng quê
Sư bận ngao du chửa trở về
Muốn vẽ đàn tỳ lên vách trống
Sợ thành tranh lạ động chùa đây